Strona konkursowa

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU „TEKA Inspiruje”

1.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu pod nazwą „Teka Inspiruje” („Konkurs”), jest Firma Teka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, przy ul. 3 Maja 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000059916, identyfikująca się numerem NIP: 526-10-02-584 oraz numerem Regon: 010721000 („Organizator”). Konkurs ma charakter otwarty i jest przeprowadzany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o przyrzeczeniu publicznym.

1.2 Przygotowaniem i prowadzeniem konkursu na zlecenie Organizatora zajmuje się firma Seisei Communications Joanna Szaban z siedzibą w Warszawie, 00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 104 m 8, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 429013 w dniu 02.10.2007 identyfikująca się numerem NIP 521-246-10-56 i numerem regon 140584107.

1.3 W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

1.4 Konkurs trwa od dnia 4 kwietnia 2016 roku od godziny 0:01 do dnia 16 maja 2016 roku do godziny 23:59.

1.5 Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie („Regulamin”) udostępnianym wszystkim Uczestnikom Konkursu i użytkownikom Internetu na stronie internetowej www.tekainspiruje.pl oraz w siedzibie Organizatora.

1.6 Poprzez zarejestrowanie się na stronie www.tekainspiruje.pl w wyniku wypełnienia i przesłania do Organizatora formularza zgłoszeniowego na niej dostępnego (przystąpienie do Konkursu) Uczestnicy Konkursy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie oraz akceptują i zobowiązują się przestrzegać postanowienia Regulaminu.

1.7 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu, w tym informacyjne, reklamowe lub marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji lub składania roszczeń przez Uczestników Konkursu.

1.8 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.9 Zadanie konkursowe, stanowiące przedmiot Konkursu, polega na przygotowaniu projektu kuchni zgodnie z tematem „Kolory rodzinnego domu”, w której będą znajdować się co najmniej 4 urządzenia TEKA, których modele 3D są do pobrania na  https://tekainspiruje.pl///pliki-do-pobrania/  i nie ma w niej urządzeń AGD oraz zlewozmywaków i baterii kuchennych innej firmy („Prace Konkursowe”). Każda Praca Konkursowa musi obowiązkowo składać się z następujących elementów – 1 rzutu pomieszczenia, 3 wizualizacji oraz opisu projektu o maksymalnej objętości 2500 znaków. 1 rzut pomieszczenia, 3 wizualizacje oraz opis projektu mają być włożone w szablon, który należy pobrać ze strony https://tekainspiruje.pl///pliki-do-pobrania/ i przesłane w jednym z sześciu formatów plików: doc, docx , pdf, tiff, png lub jpg, o wielkości nie przekraczającej 20MB.

Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić w Konkursie jedną Pracę Konkursową.

1.10 Zgłoszone Prace Konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestnika Konkursu. Zgłoszenie Pracy Konkursowej w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że:

1.10.1 zgłoszona Praca Konkursowa stanowi wynik jego indywidualnej pracy twórczej;

1.10.2. przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do zgłoszonej Pracy Konkursowej;

1.10.3. prawa autorskie osobiste i majątkowe do zgłoszonej Pracy Konkursowej nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone;

1.10.4. zgłoszona Praca Konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich;

1.10.5. zgłoszona Praca Konkursowa nie była zgłoszona w żadnym innym konkursie.

1.11. Poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych wobec Organizatora w związku z korzystaniem z Pracy Konkursowej na zasadach i w zakresie objętym Regulaminem.

1.12. Poprzez przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika, Organizator uzyskuje uprawnienie do przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami), danych osobowych Uczestnika wskazanych w formularzu zgłoszeniowym obejmujących: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres poczty elektronicznej, pseudonim, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z procedurą konkursową, rozstrzygnięciem Konkursu i dostarczeniem nagrody oraz w zależności od decyzji Uczestnika wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym, mogą być przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym zostają wprowadzone do bazy danych Organizatora. Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania kierując swe wnioski listem poleconym na adres Organizatora: Teka Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

1.13. Dane Uczestnika będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba, że Organizator ma prawo przetwarzać dane na innej podstawie. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem zgłoszenia Pracy Konkursowej i przekazania nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.

1.14. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik Konkursu składa oświadczenia zgodne z poniższą formułą:

„Wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 923 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie moich danych przez Teka Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków. Zostałem(am) poinformowany(a), że administratorem podanych danych jest Teka Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, która będzie przetwarzać dane wyłącznie w celach związanych z procedurą konkursową Konkursu „TEKA Inspiruje”, rozstrzygnięciem Konkursu „Teka Inspiruje” i dostarczeniem nagrody oraz w zależności od mojej decyzji wyrażonej w zgłoszeniu mogą być przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych. Zostałem(am) ponadto poinformowany(a), że moje dane osobowe zostają wprowadzone do bazy danych Teka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie oraz, że mam prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania kierując swe wnioski na adres Teka Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków. Ponadto wyrażam również zgodę na przekazywanie i udostępnianie moich danych podmiotom, które współpracują z Teka Polska Sp. z o.o. przy urządzeniu Konkursu „Teka Inspiruje”, wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Wyrażam również zgodę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, Poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na przesyłanie mi informacji handlowych przez Teka Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków drogą pocztową, elektroniczną i telefoniczną. Wszelkie powyższe dane podaję dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wglądu do moich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia, jak również do odwołania zgody dotyczącej otrzymywania informacji marketingowych i handlowych.”

2.              ZASADY ORAZ WARUNKI PROWADZENIA KONKURSU

2.1. Uczestnikami Konkursu są osoby, które w czasie trwania Konkursu dokonają rejestracji na stronie www.tekainspiruje.pl poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego na niej dostępnego oraz zgłoszą swoją Pracę Konkursową w sposób opisany postanowieniem punktu 2.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, podając zgodnie ze stanem faktycznym wszystkie dane objęte formularzem, w tym adres poczty elektronicznej oraz pseudonim, którego dany Uczestnik chce używać do identyfikacji. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wyświetlanie jego pseudonimu przez Organizatora.

2.2. Konkurs polega na przygotowaniu projektu kuchni zgodnie z tematem „Kolory rodzinnego domu”, w której znajdą się co najmniej 4 urządzenia TEKA, których modele 3D są do pobrania na https://tekainspiruje.pl///pliki-do-pobrania/   i nie będzie w niej urządzeń AGD oraz zlewozmywaków i baterii kuchennych innej firmy.

2.3. Uczestnik zgłasza swoją Pracę Konkursową przy pomocy specjalnego mechanizmu dostępnego na stronie www.tekainspiruje.pl. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić w Konkursie jedną Pracę Konkursową. Warunkiem zgłoszenia Pracy Konkursowej jest przystąpienie do Konkursu poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.tekainspiruje.pl. Zgłoszenie Pracy Konkursowej uznaje się za dokonane, jeżeli w formularzu zgłoszenia zostaną podane przez Uczestnika wszystkie dane nim objęte oraz Praca Konkursowa będzie zgodna z warunkami wskazanymi w punkcie 1.9. wyżej.

2.4. Poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z Pracy Konkursowej w dowolny sposób dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu i jego rozstrzygnięciem, w tym w szczególności do zwielokrotniania i rozpowszechniania Pracy Konkursowej na stronach internetowych Organizatora oraz w celu promocji i reklamy Konkursu w prasie, radiu, telewizji, Internecie.

2.5.  Zgłoszone Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści i podtekstów sprzecznych z prawem, treści rasistowskich, faszystowskich, pornograficznych, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści zwłaszcza na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, treści naruszających dobra osobiste, prawa autorskie, zawierających dane osobowe,  odnoszących się do polityki, zdrowia, zawierających znaki towarowe, treści wulgarne, obrażające uczucia.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie powzięcia podejrzenia naruszenia zasad Regulaminu, w szczególności w przypadku otrzymania przez Organizatora zawiadomienia urzędowego lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze lub wadach prawnych Prac Konkursowych zgłoszonych przez Uczestnika oraz w sytuacjach podjęcia przez Uczestnika prób nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu.

2.7. Zgłoszone Prace Konkursowe mogą się pojawiać na stronie www.tekainspiruje.pl.   Jednocześnie, Prace Konkursowe mogą być udostępniane na innych portalach i profilach społecznościowych prowadzonych na rzecz firmy Teka Polska Sp z o.o. Uczestnicy zgłaszający Prace Konkursowe wyrażają zgodę na powyższy sposób prezentacji Prac Konkursowych.

2.8. Spośród Uczestników, którzy prawidłowo zgłoszą Prace Konkursowe, Jury Konkursu powołane przez Organizatora, wybierze zwycięzcę konkursu. W skład jury będą wchodzić co najmniej 3 osoby, w tym jeden przedstawiciel firmy Teka Polska Sp. z o.o., jeden dziennikarz i jeden przedstawiciel środowiska projektantów.

 

3.            ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY

3.1. Organizator ogłosi wyniki konkursu do dnia 10 czerwca 2016 roku na stronie www.tekainspiruje.pl oraz zamieści na niej zwycięskie Prace Konkursowe.

3.2. Nagrodami w Konkursie są vouchery na zakup urządzeń marki Teka. Pierwsze miejsce to voucher na zakup urządzeń marki Teka na kwotę 10 000 zł. Drugie miejsce to voucher na zakup urządzeń marki Teka na kwotę 5 000 zł, a trzecie miejsce to voucher na zakup urządzeń marki Teka na kwotę 3 000 zł. Vouchery będzie można zrealizować do 31 grudnia 2016 roku w firmie Teka Polska Sp. z o.o. na zakup urządzeń z oferty Teka w cenach detalicznych brutto z aktualnie obowiązującej oferty promocyjnej. Wybrane urządzenia z oferty zostaną dostarczone do zwycięzców na koszt firmy Teka Polska Sp. z o.o.. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania którejś nagrody lub innego podziału nagród.

 

3.3. Voucher nie podlega wymianie na nagrodę pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju. Jeśli zwycięzca nie wykorzysta całej kwoty voucheru, to nie przysługuje mu zwrot niewykorzystanej kwoty w formie gotówkowej.

3.4. Dodatkową nagrodą dla laureata pierwszego miejsca będzie voucher na udział w szkoleniu „Kurs AutoCAD stopień I” trwającym 20 godzin o wartości 861 zł, do wykorzystania do 31 grudnia 2016 roku. Informacje na temat programu szkolenia i terminów jego realizacji można znaleźć na http://www.procad.pl/szkolenia/autocad/stopien-i/ . Voucher nie podlega wymianie na nagrodę pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.

3.5. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Nagroda będzie wydana jedynie zwycięzcy.

3.6. Uczestnik, który zdobędzie nagrodę, zostanie poinformowany o wygranej w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu pocztą elektroniczną na adres, który podał podczas rejestracji. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik zostanie poproszony o podanie:

– danych potrzebnych do wystawienia formularza PIT-8C w tym swojego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub swojego numeru PESEL,

– adresu do korespondencji, na który ma zostać doręczona nagroda lub potwierdzenia, że nagroda ma zostać doręczona na adres zamieszkania podany podczas rejestracji,

– kontaktowego numeru telefonu, który zostanie przekazany kurierowi w celu dostarczenia nagrody.

Podanie powyższych danych jest warunkiem otrzymania nagrody. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania powyższych danych Organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Organizatora informacji o wygranej. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora powyższych danych w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Organizator przesyła powtórną informację o wygranej do Uczestnika pocztą elektroniczną na adres, który Uczestnik podał podczas rejestracji. Nieotrzymanie przez Organizatora w terminie 3 dni od daty przesłania powtórnej informacji o wygranej wszystkich danych, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego punktu, jest równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z nagrody. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nagroda pozostaje własnością Organizatora.

  1. Nagrodzonym Uczestnikom zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna za zajęcie 1 miejsca, 2 miejsca i 3 miejsca w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody w konkursie, wskazanej w punktach 3.2  i 3.4 Regulaminu. Uczestnik konkursu niniejszym wyraża zgodę na zatrzymanie przez Organizatora przed wydaniem nagrody w konkursie, przysługującej mu kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, o którą powiększona zostaje nagroda w konkursie i zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. Kwota zatrzymanej dodatkowej nagrody pieniężnej traktowana jest jako kwota należnego podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 41 ust. 7 „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Podatek od nagród w konkursie pokrywa Uczestnik konkursu. Organizator dokona rozliczenia podatku od nagród z właściwym urzędem skarbowym.

 

3.8. Nagroda zostanie wysłana na koszt firmy Teka Polska Sp. z o.o. na adres zamieszkania lub na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, o której mowa w pkt. 3.5. Nagroda zostanie wydana wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika.

3.9. Organizator wykona dwie próby doręczenia nagrody do nagrodzonego Uczestnika. Jeżeli dwie próby doręczenia Uczestnikowi nagrody okażą się nieskuteczne, Uczestnik traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora. Wysyłka nagrody nastąpi najpóźniej 30 dni po zakończeniu Konkursu.

 

4.              ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

4.1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości przyznanej nagrody.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody z powodu błędnych danych podanych przez Uczestnika, a także za wszelkie działania operatorów telekomunikacyjnych lub podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu na www.tekainspiruje.pl. Uczestnik jest związany zmienionym Regulaminem od dnia przesłania przez Organizatora informacji o fakcie dokonania zmiany Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Uczestnika przy rejestracji.

 

5.              TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

5.1. W terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu Konkursu, Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Konkursu bezpośrednio do Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej nadania listem poleconym na adres Organizatora.

5.2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane listem poleconym na adres: Teka Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „REKLAMACJA – Teka Inspiruje”.

5.3. Reklamacje złożone po terminie lub w innej formie niż wskazana w pkt. 5.2 nie podlegają rozpoznaniu.

5.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, a decyzja Organizatora w zakresie rozpoznania reklamacji jest ostateczna i nieodwołalna.

5.5. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy, w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia.

6. PRAWA AUTORSKIE DO NAGRODZONYCH PRAC KONKURSOWYCH 

6.1. Z chwilą odbioru nagrody przez Uczestnika, Organizator nabywa na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego bez odrębnej odpłatności własność egzemplarzy nagrodzonych Prac Konkursowych.

6.2. Z chwilą odbioru nagrody przez Uczestnika Organizator nabywa na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego bez odrębnej odpłatności całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich znanych w chwili organizowania Konkursu polach eksploatacji w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zmianami), w tym zwłaszcza prawo do:

6.2.1. Utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową w nieograniczonej ilości egzemplarzy i na wszelkiego rodzaju nośnikach;

6.2.2. Zwielokrotniania Pracy Konkursowej, które nie prowadzi do wytworzenia ich egzemplarzy, w szczególności prawo do wprowadzenia Pracy Konkursowej do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych;

6.2.3. Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono, w szczególności prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu oryginału lub egzemplarzy Pracy Konkursowej;

6.2.4. Rozpowszechniania Pracy Konkursowej w inny sposób aniżeli określony w punkcie 6.2.3 (bez pośrednictwa egzemplarzy), w szczególności prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania Pracy Konkursowej, a także prawo do publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zwłaszcza na stronach internetowych Organizatora i podmiotów z nim powiązanych;

6.2.5. Zwielokrotniania i rozpowszechniania Pracy Konkursowej w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych.

6.3. Z chwilą odbioru nagrody przez Uczestnika, Organizator nabywa na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego bez odrębnej odpłatności prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszelkich opracowań Pracy Konkursowej (prawa zależne) bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy terytorialnych na wszystkich znanych w chwili organizowania Konkursu polach eksploatacji w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zmianami) w tym zwłaszcza na polach wyszczególnionych w punktach 6.2.1 – 6.2.5 wyżej.

6.4. Z chwilą odbioru nagrody, Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych względem nagrodzonej Pracy Konkursowej, w szczególności upoważnia Organizatora do wprowadzania w nagrodzonej Pracy Konkursowej wszelkiego rodzaju zmian i uzupełnień, rozpowszechnia jej anonimowo i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nagrodzonej Pracy Konkursowej, a ponadto Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający interesy Organizatora. W przypadku niewykonania przez Uczestnika zobowiązań, objętych niniejszym postanowieniem, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kwoty stanowiącej równowartość otrzymanej nagrody według stanu z dnia otrzymania nagrody i cen z dnia zapłaty.

7.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.

7.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.