Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Teka Polska Sp. z o.o., z siedzibą ul. 3-ego Maja 8, 05-800 Pruszków. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 3-ego Maja 8, 05-800 Pruszków lub drogą e-mailową pod adresem: teka@teka.com.pl
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w konkursie „Teka Inspiruje”, tj. w celach związanych z procedurą konkursową, rozstrzygnięciem konkursu i dostarczenia nagrody oraz, w zależności od decyzji Uczestnika wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym, mogą być przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych..
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom, ale gdyby to nastąpiło, to odbędzie się to na podstawie umowy powierzenia przetwarzania lub przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Administrator ma prawo przetwarzać dane na innej podstawie.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków zleceniodawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.